Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Investiční skupina Aequitas Capital SE, se sídlem Na Bělidle 997/5, 150 00 Praha 5, IČ: 17077753, zapsaná pod sp. zn. H 2541 u Městského soudu v Praze zpracovává a uchovává Osobní údaje (jak jsou definovány níže) v souladu s těmito informacemi o zpracování osobních údajů a dle právních předpisů účinných na území České republiky.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. Aequitas Capital SE je zároveň i správcem osobních údajů. Aequitas Capital SE je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 603 837 7­76 nebo na e-mailové adrese info@aequitascapital.eu.
3. Aequitas Capital SE jakožto správce stanovuje účely, pro které se osobní údaje osob, jež ivestují, kupují akcie fondu SICAV, objednávají dluhopisy na stránkách fondu nebo emitenta nebo již provedly koupi cenných papírů (dále jen „Klient“) zpracovávají, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL, PRO KTERÝ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Osobními údaji Klienta se rozumí údaje týkající se Klienta, které Klient předá prodejci, emitentovi, zejména

 • jméno a příjmení
 • datum narození a věk
 • trvalé bydliště nebo místo trvalého pobytu
 • kontaktní údaje (zejména tel. číslo, e-mail, korespondenční adresa, číslo účtu)
 • údaje o počtu, číslování a celkové hodnotě upisovaných dluhopisů
 • další údaje vyplývající z užívání webových stránek (zejména demografické údaje, údaje o využitých odkazech z webu, zobrazené části webu a doba jejich prohlížení)
 • ostatní údaje shromažďované v souvislosti s plněním povinností dle právních předpisů

Prodejce, emitent zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem pro účely:

 • tvorby závazného objednávkového formuláře a související dokumentace nezbytné pro nákup a následné právní úkony související s upsanými cennými papíry, zejména vedení seznamu vlastníků dluhopisů, komunikaci s Klienty apod.
 • plnění povinností ze smluvních vztahů s Klienty
 • plnění povinností z právních předpisů zejména vůči státním orgánům
 • nabízení dalších cenných papírů a služeb, v souladu s oprávněným zájmem Emitenta, nabídka je realizována ve formě e-mailu a pošty zaslané na adresu bydliště Klienta
 • zlepšení vzhledu, funkcí a celkově rozhraní webových stránek
 • nabízení služeb Emitenta (jiných, než je možnost koupě cenného papíru), a to ve všech formách sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či ne-přímé podpoře zboží či služeb nebo image Emitenta, nabídka je realizována ve formě e-mailu nebo dopisu zaslaného na adresu bydliště Klienta
 • nabízení služeb společností specifikovaných v souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to ve všech formách sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image dané společnosti, nabídka je realizována ve formě e-mailu nebo dopisu zaslaného na adresu bydliště Klienta
 • nabízení cenných papírů emitovaných společnostmi specifikovanými v souhlasu se zpracováním osobních údajů, nabídka je realizována ve formě e-mailu nebo dopisu zaslaného na adresu bydliště Klienta

Právními tituly, na základě kterých prodejce, emitent Osobní údaje zpracovává jsou:

 • Ochrana oprávněných zájmů prodejce, emitenta (kterými jsou například plnění smluvních povinností vůči Klientům, vymáhání právních nároků, nabízení dalších cenných papírů a služeb)
 • Plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Plnění smlouvy (zpracování osobních údajů do objednávkového formuláře a další dokumentace s objednávkou cenných papírů spojené)
 • Souhlas (případný další marketing a uchování osobních údajů v případě, že není dán jiný právní titul)

III. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A DOBA, PO KTEROU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

4. Osobní údaje prodejce, emitent zpracovává manuálně a elektronicky v databázi propojené s prodejním serverem, vždy pouze pro účel, pro který byly získány nebo pro účely plnění povinností stanovených právními předpisy.
5. Osobní údaje Klientů prodejce, emitent zpracovává prostřednictvím vlastních pracovníků. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Klientem prodejce, emitent uchovává po dobu 10 let od okamžiku jejich poskytnutí v případě, že Klient cenné papíry neupíše, nebo 10 let po okamžiku splatnosti cenných papírů upsaných Klientem.

IV. PRÁVA KLIENTŮ VŮČI PRODEJCI, EMITENTOVI

6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

7. V případě, že Klient poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, je možno tento souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv důsledků na ostatní vztahy mezi Klientem a prodejcem, emitentem.

 • Právo na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

8. Toto právo znamená, že Klient může po prodejci, emitentovi požadovat informace ohledně Osobních údajů, jež má Emitent, jejich obsah dále jejich účel zpracování a původ těchto informací. Klient může dále požadovat po prodejci, emitentovi provedení oprav těchto Osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou Osobní údaje vedené v evidenci prodejce, emitenta neúplné, nebo nesprávné.

 • Právo na výmaz osobních údajů

9. Klient může požadovat, aby prodejce, emitent vymazal Osobní údaje Klienta, prodejce, emitent tak učiní v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo zpracování přestane být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje budou také vymazány, pokud Klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně Emitenta), nebo pokud Klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
10. Osobní údaje Klienta však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků prodejce, emitenta.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

11. Klient má právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodejce, emitenta, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Klient je taktéž oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

12. Klient má právo po prodejci, emitentovi požadovat omezení zpracování Osobních údajů po omezenou dobu, v případech kdy nepožaduje jejich výmaz, nebo tento výmaz není možný. Omezení zpracování Osobních údajů se vztahuje na situace, kdy je popřena přesnost údajů, údaje nejsou nadále prodejcem, emitentem, zapotřebí pro původní účel, probíhá rozhodnutí o vznesené námitce (viz výše).

 • Právo na přenositelnost

13. Právo na přenositelnost Osobních údajů Klientovi dává možnost získat Osobní údaje, které Klient předal prodejci, emitentovi v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje Klient může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je předal prodejce, emitent.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

14. Úřadem, který vykonává dozor pro oblast osobních údajů je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
15. Klient se může na prodejce, emitenta obracet v souvislosti se způsobem zpracovávání Osobních údajů písemnými žádostmi a dotazy, ke kterým se prodejce, emitent vždy do jednoho měsíce vyjádří a uvede přijatá opatření v této souvislosti nebo důvody jejich nepřijetí. Prodejce, emitent v souvislosti s administrativním zatížením může vyměřit odpovídající poplatek.
16. V případě porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě, ve kterém má Klient obvyklé bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Více informací naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/.